История

"ХИДРОСТРОЙ ® – СОФИЯ" ЕООД е българскa строителна компания, създадена през 1959 година като поделение на Държавно Стопанско Обединение "ХИДРОСТРОЙ" и от 22.12.1992 година – негов официален правоприемник. По време на своята дългогодишна дейност ДСО "ХИДРОСТРОЙ" е участвало в изграждането на различни важни обекти в България и чужбина – Сирия, Иран, Ирак, Либия, Мароко, Алжир, Германия и бившия СССР. Някои от по-главните обекти са: ПАВЕЦ "Чаира", Промишлено водоснабдяване на Атомна Електроцентрала "Козлодуй", 27 броя пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, повече от 50 броя големи и 200 броя малки язовира, над 250 километра хидротехнически, пътни и железопътни тунели и други хидротехнически обекти.

"ХИДРОСТРОЙ® – СОФИЯ" ЕООД е сертифицирано по EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 и е внедрена интегрирана система за управление. Вписано е в Централния професионален регистър на строителя (Камара на строителите в България).

Основна цел на "ХИДРОСТРОЙ® – СОФИЯ" ЕООД е да отдаде първостепенно значение на своите клиенти, стремейки се да удовлетвори техните специфични изисквания, да предлага най-съвременни решения, при постоянно повишаване качеството на изпълняваните строежи, извършваните услуги и произвежданата продукция и непрекъснато осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.