Реализирани проекти

Проект: "Язовир Огняново"
Статус: Завършен
Възложител: МК "Кремиковци"

 

 

Описание: Земно-насипна язовирна стена с глинено ядро и бетонен екран: височина – 52 м; обем на тялото на стената – 1 600 000 м3; завирен обем – 35,4 млн. м3; дължина на короната – 1100 м и съоръжения – шибърна шахта, основен изпускател – тунел с дължина 337 м и диаметър 2,30 м, водовземна кула, инжекционна галерия, преливник, бързоток и енергогасител. Направена е корекция на Михов дол.

 

 

 


Проект: "Строителство на резервоар за питейно-битови нужди /ПБН/, захранващ водопровод и площадков водопровод за ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ. Божурище"
Статус: В момент на реализацияВъзложител: "Национална компания индустриални зони" ЕАД
Описание:
Захранващ водопровод HDPE PN10, DN90 – 474 м; Площадков водопровод HDPE PN16, DN160 – 841 м; Резервоар за противопожарни и битови нужди 300 м3, с помпена станция.

 

 

 

 

 

 

Проект: "Извършване на строително-монтажни работи съгласно Технически проект за ремонтни работи на язовир Мърчаево"
Статус: Завършен
Възложител: Столична община

 

 

Описание: Изграждане на стоманобетонов предпазен парапет, L=199.20 м; Ремонт на облицовката на водния откос на язовирната стена, като е възстановена каменната броня – 85.00 м3; Подменена е облицовката на отводящия канал и е ремонтирана облицовката на преливника; Подменена е входната решетка на основния изпускател; Почистване чашата на язовирното езеро, като са натоварени и извозени над 2 800.00 м3 наноси; Изградена беше контролно-измервателна система (КИС) на язовирната стена.

 

 

Проект: "Почистване, укрепване и оформяне профила на река Макоцевска в землището на село Горна Малина"
Статус: В момент на реализация
Възложител: Община Горна Малина

 


Описание: Коригиране, почистване и оформяне на 1013 м от профила на река Макоцевска и укрепване с габиони – 111 броя и габионни матраци – 617 броя.

 

 

 

 

 

 

Проект: "Закриване и завършване рекултивацията на II-ри етап на депо Суходол, за депониране на битови отпадъци, кв. Суходол, район "Овча Купел"
Статус: В момент на реализация
Възложител: Столична община

 


Описание: На този етап са направени стени от габиони, канавки за атмосферни води, дренажни колектори и водостоци с ревизионни шахти. Положен е дренажен геокомпозит – 178 066 м2; полиетиленово фолио 1,5 мм –155 546 м2; геотекстил 300 гр/м2 – 9 336 м2
.

 

  

Проект: "Депо за ТБО, гр.София в кв. Суходол"
Статус: Завършен
Възложител: Столична община

 

 Описание: Земно-насипни работи – 156 202 м3; Експлоатационен път – 18 000 м2; Охранителна ограда – 2726 м; Дренажни HDPE-тръби за чисти води Ø 315 – 834 м; Дренажна система за инфилтрат от HDPE - тръби Ø 315 – 2 930 м; Полагане на: НDPE фолио 2,0 мм – 72 643 м2, дренажна рогозка – 56 050 м2, геотекстил 800 гр/ м2 – 76 300 м2.

 

 

 

 

Проект: "Ремонт тунел Топли дол на автомагистрала "Хемус"
Статус: Завършен
Възложител: Изпълнителна агенция "Пътища" - главен изпълнител "Трансстрой-Бургас" АД, гр. Бургас

 

 

Описание: Почистване повърхността на вторичната облицовка – 31 577 м2; Надлъжни дренажни колектори от HDPE тръби Ø300 – 3 609 м; Надлъжни дренажни колектори от HDPE тръби Ø160 – 3 500 м; Дренажен слой от нетъкан геофилц – 8 609 м2; Хидроизолационна мембрана от PVC 2мм с каширан слой от полиестерен филц 35 734 м2; Армировка – 157 048 кг; Бетон В 25 в метален кофраж – 1359 м3; Третична облицовка от пръскан бетон В 30–1 768 м3.

 

 

Проект: "Корекция на река Слатинска в участък от ул. "д-р Иван Селимски" до ж.п. линията София – Пловдив"
Статус: Завършен
Възложител: Столична община

 

 

Описание: Обща дължина – 1500 м; Изкоп – 62 000 м3; Oбратен насип – 22 000 м3; Kофраж – 17 000 м2; Aрматура – 400 тона; Бетон – 7 800 м3

 

 

 

 

 

Проект: "Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Горна Малина и Елин Пелин"
Статус: Завършен
Възложител: Община Горна Малина

 

 

Описание: Вертикална планировка – 92 500 м3; Полагане на НDPE фолио и геотекстил – 48 800 м2; Доставка и полагане на дренажни тръби за инфилтрат Ø 315 – 1 055 м; Изграждане на събирателни шахти – 3 броя.

 

 

 

 

 

Проект: "Регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на общините Оряхово и Мизия"
Статус: Завършен
Възложител: Община Оряхово

 

Описание: Земно-насипни работи – 108 800 м3; Експлоатационен път – 35 500 м2; Охранителна ограда –2 012 м; Дренажна система за инфилтрат от HDPE-тръби Ø315 - 881 м; Полагане на: НDPE фолио – 34 300 м2, дренажна рогозка – 34 300 м2, геотекстил– 34 300 м2; Охранителни канали – 484 м; Помпена станция; Външен водопровод РЕ 80 – 5 899 м

 

 

Проект: "Регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на община Монтана"
Статус: Завършен
Възложител: Община Монтана

 


Описание:
Полагане на HDPE фолио – 80 000 м2; Полагане на геотекстил 1200 г/ м2 – 80 000 м2;
Изграждане дренажна система за инфилтратни води, заедно с помпения възел и тръбопровода за инфилтратните води до ПСОВ; Изграждане на газоотвеждаща система; колектор за отвеждане на инфилтрата от ПСОВ на депото до градската канализация – 3 800 м; Водопровод
HDPE - тръби Ø 125 – 4 210 м; Помпена станция и резервоар за питейни и противопожарни нужди.

 

Проект: "Регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на община Севлиево"
Статус: Завършен
Възложител: Община СевлиевоОписание: Полагане на HDPE фолио – 88 935 м2; Полагане на геотекстил 1200 г/ м2 – 88 935 м2; Изграждане дренажна система за инфилтратни води, заедно с помпения възел и тръбопровода за инфилтратните води до ПСОВ; Изграждане на газоотвеждаща система; Колектор HDPE - тръби Ø 150 за отвеждане на инфилтрата от ПСОВ на депото до градската канализация – 6 500 м.

 

 

 

Проект: "Напорна деривация "Искър"
Статус: Завършен
Възложител: Столична община

 


Описание: Водопровод "Искър" довежда водата от язовир Искър до ПСПВ "Бистрица" и ПСПВ "Панчарево". Изпълнени са 12 км тунелни участъци №1 – №6 и 1 км тръбни връзки между тях с диаметър 2740 мм. Изградени са 4 броя апаратни камери. За
I–ви етап водоснабдяване град София, след тунел №6 до ПС "Бистрица" и "Панчарево", са изградени напорни водопроводи Ø1800 и Ø1020, с дължина 4 км, които провеждат 11 м3/ сек.

 

 

Проект: "Пречиствателна станция за питейни води "Бистрица"
Статус: Завършен
Възложител: Столична община

 

Описание: Пречиствателната станция е изградена по технологичен проект на френската фирма "Деграмон". Системата на пречистване е едностъпална чрез бързи пясъчни филтри тип "Аквазур – V". Пречиствателната станция получава пресни води от язовир Искър посредством 13 км тунелна деривация с диаметър на профила 2740 мм и 2,5 км стоманен тръбопровод Ø1800, изградени също от "Хидрострой – София" ЕООД. Към пречиствателната станция са изградени всички технологично необходими реагентни стопанства. Изграден е и лабораторен корпус за непрекъснато следене качеството на подаваната пречистена вода към водопроводната мрежа на град София, така че да отговаря на нормативните изисквания за питейни води.

 Проект: "Третиране на отпадните води от ПСПВ “Бистрица"
Статус: Завършен

Възложител: TAISEI Corporation, EBARA Corporation и Столична общинаОписание:
Станцията има предназначение да пречиства отпадните промивни води от ПСПВ "Бистрица" преди вливането им във водоприемник II–ра категория. Пречиствателната станция е изградена с безвъзмездната финансова помощ от Япония.

 

 

 

 

Проект: "Главен канализационен клон І на кв. Горубляне – София"
Статус: Завършен
Възложител: Столична община

 

Описание: Положени стоманобетонови тръби Ø1000, Ø1200, Ø1400, Ø1600 – общо 1 120 м, на дълбочина 4.50 м под пътното платно и Ø200, Ø300, Ø400 и Ø600 – 2 100 м. Изкоп – 12 625 м3; баластра – 10 000 м3; бетон – 1 000 м3.

 

 

 

 

 

 

Проект: "Главен канализационен клон V на гр.Самоков"
Статус: Завършен

Възложител: Община Самоков


Описание: Обща дължина – 2 384 м. Положени стоманобетонови тръби Ø1200, 1000, 800, 600, 400, 300, 200. По трасето на колектора е подменен водопровод Ø160 с полиетиленови тръби.